491 204 304
Menu

Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu Astratex klub


Datum: 4.5.2021

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu Astratex klub (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související se členstvím ve věrnostním programu Astratex klub.
 2. Smyslem a účelem věrnostního programu Astratex klub je poskytování nadstandardních výhod pro všechny stálé zákazníky internetového obchodu Astratex.cz, spočívajících zejména v možnosti získání odměny či peněžního bonusu a dalších výhod.
 3. Věrnostní program Astratex klub je nabízen pouze konkrétním fyzickým osobám, a to pro osobní potřeby. Není dostupný právnickým osobám, společnostem, klubům, asociacím a sdružením. 
 4. Tyto VOP jsou platné od 5. 5. 2021.


II. Definice pojmů

E-shop – internetový obchod na adrese www.astratex.cz
Program –  věrnostní program Astratex klub.
Prodávající - obchodní společnost ASTRATEX a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27623, sídlem: Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 25944355, zastoupena Ing. Petrem Vítem, jednatelem. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.
Zájemce –  jakýkoliv zákazník Prodávajícího – fyzická osoba starší osmnácti (18) let, či jakákoliv právnická osoba, která projeví zájem o členství v Programu.
Kupní smlouva– smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.
Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


III. Vznik členství v Programu

 1. Členství v Programu je bezplatné a vzniká provedením registrace do Programu prostřednictvím e-shopu, způsobem popsaným níže.
 2. Registrace probíhá tak, že Zájemce řádně vyplní elektronický registrační formulář, (bez vyplnění polí označených jako „povinné“ není registrace možná). Dokončením registrace Zájemce potvrzuje, že veškeré jím ve formuláři uvedené údaje jsou pravdivé. Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace Zájemce do programu či zrušení jeho členství v programu, ukáže-li se, že údaje jím vyplněné v polích označených jako „povinné“, jsou nesprávné či nepravdivé.
 3. Po vyplnění registračního formuláře, potvrzení správnosti zadaných údajů Zájemcem, a po jejich úspěšné kontrole ze strany prodávajícího, bude zájemci na jím zadanou e-mailovou adresu odeslán potvrzující e-mail s aktivačním odkazem. Zadáním aktivačního odkazu do libovolného webového prohlížeče dokončí Zájemce proces registrace a Prodávajícím mu bude zpřístupněn jeho osobní členský účet (dále jen „Členský účet“).
 4. Nedokončí-li Zájemce registraci nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení e-mailu s aktivačním odkazem, bude proces registrace zájemce ukončen, přičemž údaje Zájemce uvedené v registračním formuláři nebudou prodávajícím dále evidovány či jinak zpracovávány –  prodávající v souladu s obecně závaznou právní úpravou zajistí jejich odstranění ze svého systému.
 5. Zájemce – člen programu, se zavazuje informovat Prodávajícího o jakékoliv změně údajů, které uvedl při registraci, a tuto změnu bez odkladu provést v registračních údajích na svém Členském účtu.
 6. Přístup k členskému účtu je prováděn přes webové stránky e-shopu, a je zabezpečen jedinečným uživatelským jménem a heslem zadanými Zájemcem. Zájemce - člen programu, je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho členského účtu, chránit jej před zneužitím a neumožnit využívání svého členského účtu třetím osobám.
 7. Zájemce - člen programu bere na vědomí, že Členský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Specifikace programu, Benefity

 1. Zájemce, který je v Programu registrován, získává v návaznosti na jím realizované nákupy dle Kupních smluv body (vážící se na výši kupní ceny za zakoupené a zaplacené Zboží, po odečtení případně poskytnutých slev, zakoupených dárkových poukazů a nákladů na dopravu), vždy dle podmínek uvedených u konkrétního zboží, které od Prodávajícího zakoupí, v době uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Body“). Po uzavření Kupní smlouvy a odeslání Zboží Prodávající informuje Zájemce – člena programu o přidělení Bodů, které však je Zájemce – člen programu oprávněn využít k čerpání výhod a benefitů v Programu až po jejich aktivaci, k níž Prodávající přistoupí v den následující po dni, v němž uplyne doba, v níž je Zájemce oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že byla uzavřena distančním způsobem. Platnost přidělených Bodů, pokud tyto nebudou využity způsobem uvedeným ve VOP, je omezena na dobu určitou od jejich získání, která je specifikována níže (po vypršení jejich platnosti k nim nebude dále přihlíženo). Pokud Zájemce – člen programu využije svého práva odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, Body přidělené za zakoupení vráceného Zboží nebudou aktivovány a Prodávajícím bude zrušeno jejich přidělení.
 2. V případě, že Zájemce – člen programu po dohodě s Prodávajícím dle jím stanovených podmínek po uzavření Kupní smlouvy požádá o vrácení Zboží a jeho výměnu za jiné, pro přidělení Bodů jsou rozhodné podmínky, které platí v den uzavření původní Kupní smlouvy.
 3. Zájemci uzavřením Kupní smlouvy nevzniká vůči Prodávajícímu nárok na přidělení či aktivaci Bodů. Prodávající je zejména oprávněn odmítnout přidělit či aktivovat mu Body za uzavřenou Kupní smlouvu v případě, že Zájemce – člen Programu, není při jejím uzavírání řádně přihlášen do systému Prodávajícího, či v případě, že Zájemce – člen Programu, jedná při uzavření Kupní smlouvy v rozporu s dobrými mravy.
 4. Prodávající se zavazuje informovat Zájemce – člena Programu, vždy po uzavření Kupní smlouvy, o jím získaném množství Bodů.
 5. Prodávající stanoví druh a výši odměn. Aktuální přehled odměn a pravidla pro jejich využití jsou členům programu vždy k dispozici na webových stránkách e-shopu, zejména však jde o následující benefity a výhody:
   • Za každou započatou jednu (1) jednotku měny, v níž je účtována kupní cena Zboží dle Kupní smlouvy se Zájemci – členovi Programu přičte 0,08 Bodů.
   • Body Zájemce získá za každý produkt, který si po přihlášení zakoupí a ponechá. Přičítají se po uplynutí 30denní lhůty k vrácení.
   • Zájemce – člen Programu má možnost aktivace Bodů. Aktivace Bodů Zájemce způsobí, že se Body Zájemci na klientský účet připíší dříve než po uplynutí původní 30denní lhůty k vrácení. Body se aktivací připíší do věrnostního programu Astratex klubu Zájemce, nejdříve však za 21 dní od expedice Zboží. Zájemce – člen Programu po aktivaci Bodů ztrácí nárok na vrácení nebo výměnu Zboží.
   • Body získané Zájemcem v době jeho příslušnosti k této Úrovni členství mají nastavenou exspiraci 180 kalendářních dnů od jejich přidělení, po této době jsou Body exspirovány a nelze s nimi dále pracovat.
   • Platnost přidělených Bodů činí 180 kalendářních dní od okamžiku jejich aktivace dle ustanovení Bodu 1. tohoto článku VOP.
 6. Informace o aktuálním počtu Prodávajícím přidělených Bodů, může Zájemce - člen programu, zjistit na svém členském účtu.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých benefitů, změnu přidělovaných bodů za jednotku měny.
 8. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k vrácení Zboží po připsání Bodů za nákup tohoto Zboží a jejich využití na nákup jiného Zboží, bude Prodávajícím v případě vrácení kupní ceny za toto vracené Zboží vrácena kupní cena ponížena o peněžité vyjádření bodů (slevu z kupní ceny), které byly uplatněny na jiný nákup Zájemce. To neplatí v případě vrácení zboží z důvodu jeho vady.

 

V. Ukončení členství v programu

 1. Členství Zájemce – člena Programu v Programu, není-li stanoveno jinak, zaniká:
  1. dohodou Prodávajícího a Zájemce – člena Programu,
  2. zrušením registrace v Programu provedené Zájemcem – členem Programu,
  3. jednostranným ukončením členství ze strany Prodávajícího, zaslaným Zájemci – členu Programu na e-mailovou adresu jím uvedenou v registračním formuláři, a to k okamžiku jeho doručení. Prodávající je oprávněn ukončit členství kteréhokoli Zájemce dle ustanovení tohoto VOP, a to i bez udání důvodu, zejména však v následujících případech:
   • uvede-li Zájemce – člen programu při registraci nesprávné či nepravdivé údaje,
   • zneužije-li Zájemce – člen programu výhod, které jsou mu jako členovi programu Prodávajícím poskytovány,
   • registruje-li se Zájemce – člen Programu do programu opakovaně, zejména za účelem vícenásobného získání výhod Programu; v případě opakované registrace do Programu je Prodávající oprávněn odejmout Zájemci – členovi programu již poskytnuté výhody Programu;
   • odvolá-li Zájemce – člen Programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu při registraci do Programu, nebo omezí-li Zájemce – člen Programu rozsah zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu,
   • nevyužívá-li Zájemce – člen Programu služby programu,
   • dopustí-li se Zájemce – člen Programu jakéhokoli jiného jednání v rozporu s podmínkami.
  4. ukončením Programu ze strany Prodávajícího.
 2. Ukončením členství Zájemce – člena Programu bude deaktivován jeho přístup na Členský účet a bez náhrady zanikají veškerá práva Zájemce a Prodávajícího vyplývající z členství v Programu a z těchto VOP.


VI. Ochrana osobních údajů

 1. Každý Zájemce v souvislosti s registrací do Programu výslovně udělí svůj souhlas, aby po dobu trvání jeho členství v Programu, nejdéle však do odvolání souhlasu, Prodávající zpracovával jeho osobní údaje vyplněné v registračním formuláři, a to pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou zejména realizace marketingových aktivit v rámci Programu, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování a chování v rámci Programu a zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané Prodávajícím.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů specifikovaný v bodu 1. tohoto článku VOP je Zájemce – člen programu oprávněn kdykoli odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pozbude Prodávající oprávnění zpracovávat osobní údaje Zájemce – člena Programu pro účely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po případném odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Zájemce – člena Programu, je Prodávající oprávněn nadále zpracovávat jeho osobní údaje v souvislosti s plněním jeho povinností v rámci Programu, zejména, nikoliv však výlučně pro účely (i) zajištění řádného fungování Programu a plnění práv a povinností plynoucích z Programu, (ii) chránění práv a oprávněných zájmů Prodávajícího (např. povinné zpracování osobních údajů pro statistické účely, inkaso pohledávek, prevence útoků, atd.) a (iii) plnění povinností uložených Prodávajícímu obecně závaznou právní úpravou, to vše nejméně po dobu trvání členství Zájemce – člena programu v Programu.
 3. Pokud Zájemce – člen programu odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, Prodávající mu nebude zasílat obchodní sdělení, jak rovněž informace o stavu jeho členského účtu, nároku na finanční bonusy, nároku na odměny a ostatních výhodách programu; tyto informace si Zájemce – člen programu v případě zájmu vyhledá sám bez další součinnosti Prodávajícího (např. přihlášením do členského účtu).
 4. Odvolá-li Zájemce – člen programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo omezí-li rozsah zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, je Prodávající oprávněn členství člena v programu jednostranně ukončit.
 5. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Prodávajícím jsou k dispozici zde: https://www.astratex.cz/ochrana-osobnich-udaju/.


VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.
 2. Prodávající je oprávněn kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu jednostranně Program zrušit. O zrušení Programu budou Zájemci – členové Programu informováni e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, jak rovněž oznámením na webových stránkách e-shopu.