491 204 304
Menu

Kompletní pravidla soutěže s recenzemi produktů


Datum: 18.8.2019

Organizátor soutěže:
 
Společnost ASTRATEX a.s. Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 25944355, DIČ: CZ25944355. Společnost je zapsána v OR pod spisovou značkou C 163465 vedenou u rejstříkového soudu v Praze.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla či celou akci zrušit bez udání důvodu. Odměna není na pořadateli právně vymahatelná. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže recenze, které nesplňují podmínky soutěže.
 
Recenze/hodnocení nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky; obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; obsahovat skrytou reklamu; jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.
 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo recenze, které nesplňují podmínky stanovené v těchto pravidlech nezveřejnit a nezařadit do soutěže, v době trvání soutěže nebo po jejím skončení je bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
 
Na výhru nevzniká právní nárok. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže nebo výhry, soutěž odložit, přerušit či bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.
 
Do soutěže se můžete zapojit, pokud máte založený zákaznický účet. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 
Po ukončení soutěžního kola, 31. 12. 2022, budou vybráni recenzenti, kteří nasbírali nejvyšší počet kladných reakcí (lajků). Pořadatel soutěže do 30 pracovních dnů od skončení soutěžního kola kontaktuje výherce na jejich e-mailové adresy. Výherce není oprávněn požadovat vyplacení výhry v penězích.
 
Každý zákazník může získat pouze jednu cenu, do soutěže se tedy započítává jeho recenze s nejvyšším počtem nasbíraných kladných reakcí (lajků).
 
Pokud účastník soutěže splní podmínky pro zařazení do soutěže, vztahují se na něj tato pravidla. Pokud pravidla poruší, má pořadatel právo jej ze soutěže vyřadit. Pravidla budou dostupná online během trvání soutěže.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění na www.astratex.cz.
 
Tato pravidla nabývají účinnosti dne 2. 2. 2022. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.